Senast publicerat 05-06-2021 22:46

Punkt i protokollet PR 59/2019 rd Plenum Onsdag 6.11.2019 kl. 14.01—19.16

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 73/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.