Senast publicerat 06-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 59/2020 rd Plenum Torsdag 23.4.2020 kl. 16.00—17.03

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)

Regeringens propositionRP 43/2020 rd
Regeringens propositionRP 52/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 9-17/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till nästa plenum i dag. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den andra tilläggsbudgetpropositionen: 

Behandlingen av ärendet inleds i det plenum som inleds klockan 17.15 i dag torsdag 23.4.2020 med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan talmannen ge ordet för repliker enligt eget övervägande. 

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 23.4.2020 klockan 18.15. Voteringarna i anslutning till ärendet verkställs fredag 24.4.2020. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses den andra tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande. 

Förfaringssättet godkändes. 

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.4.2020.