Senast publicerat 06-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 59/2021 rd Plenum Onsdag 19.5.2021 kl. 14.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 6/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 18.5.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

38 c § 

Matias Marttinen föreslog understödd av Sari Essayah att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen.  

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Matias Marttinens förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 69/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.