Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 59/2021 rd Plenum Onsdag 19.5.2021 kl. 14.00

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 10/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.5.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

3 § 

Mia Laiho förslog understödd av Sari Sarkomaa att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 259/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.