Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 6/2021 rd Plenum Onsdag 10.2.2021 kl. 14.01—19.11

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Vanhanen. 

Debatt
17.11 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää eduskunnalle tehtäväksi kestävän rahoituksen tukemista koskevassa EU-lainsäädännössä edellytetyt muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.  

Merkittävimmät muutokset koskevat Finanssivalvonnasta annettua lakia. Siihen lisättäisiin säännökset kestävyyteen liittyvien tiedonantovelvoitteiden kansallisesta valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä. Finanssivalvonnalle tulisi mahdollisuudet valvoa ja puuttua asetusten määrittämien tiedonantovelvoitteiden rikkomuksiin ja laiminlyönteihin.  

Lisäksi esitetään muutettavaksi sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, sijoituspalvelulakia, kirjanpitolakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia, ja lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 10. maaliskuuta tänä vuonna.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.