Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 6/2021 rd Plenum Onsdag 10.2.2021 kl. 14.01—19.11

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 261/2020 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Vanhanen. 

Debatt
17.12 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tässä ehdotetaan muutettavaksi kolmea lakia: ensin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, Rahanpesun selvittelykeskuksesta annettua lakia ja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia. Edellä mainitut lait ovat osa niin kutsuttujen neljännen ja viidennen rahanpesudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa. 

Muutokset perustuvat neljännen rahanpesudirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa havaittuihin puutteisiin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Suomen maa-arvioraportissa esitettyihin toimenpidesuosituksiin sekä kansallisiin lainmuutostarpeisiin. Esityksellä täsmennetään ja selkiytetään voimassa olevaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöä ja erityisesti kolmea asiaa: tiettyjä rahanpesulain määritelmiä, toiseksi rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten velvoitteita sekä kolmanneksi Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviä ja toimivaltuuksia. 

Nämä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. huhtikuuta tänä vuonna, lukuun ottamatta eräitä säännöksiä, jotka tulisivat voimaan syyskuun alussa. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Kiljunen, Kimmo. 

17.14 
Kimmo Kiljunen sd :

[Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna] 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Kiljunen, mikrofoni. Minä kyllä kuulen teidän äänenne, mutta... 

Tottumus on toinen luonne, ja Kiljusen nimi antaisi ymmärtää, että ääni kuuluu, mutta tämänhän täytyy mennä vähän muuallekin kuin juuri tähän tilaan. — Arvoisa puhemies! Tässä ollaan hyvin isojen asioiden kanssa tekemisissä: puhutaan kansainvälisestä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta. Tämä on juuri niitä tyyppiesimerkkejä, kun tänään on keskusteltu Euroopan unionin tarkoituksesta ja siitä, onko sillä merkitystä vaiko ei ole. Tässä jos missä tarvitaan juuri ylikansallista säätelyä ja ylikansallista valvontaa, ja siinä mielessä tämä on loistoesimerkki siitä tarpeesta, minkä vuoksi me olemme unioniin liittyneet. Ongelmat ovat ylikansallisia, ja niitä ei voida ratkaista kansallisvaltion puitteissa. 

Toivoisin, että tässä yhteydessä myöskin pystyttäisiin avaamaan vähintään sitä kysymystä, mikä liittyy veroparatiiseihin. Ne ovat tyyppiesimerkki paikoista, joissa harjoitetaan rahanpesua ja myöskin terrorismin rahoittamiseen liittyviä asetelmia, mutta siihenhän tietysti liittyy myöskin tämä veronkiertojärjestelmä. Me hyvinvointivaltiot ylipäätään kärsimme siitä, että on mahdollista harjoittaa veropakolaisuutta. Se ei ole suoraan nyt tässä se agendan aihe, mutta kun me puhumme ylipäätään valvonnan tehostamisesta kansainvälisessä rahaliikenteessä, niin haluaisin huomauttaa myöskin tämän seikan tähdellisyydestä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.