Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 60/2017 rd Plenum Tisdag 30.5.2017 kl. 14.01—18.07

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2017.