Punkt i protokollet
PR
61
2015 rd
Plenum
Tisdag 10.11.2015 kl. 13.59—20.53
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Senast publicerat 08-06-2016 15:02