Punkt i protokollet
PR
61
2016 rd
Plenum
Tisdag 31.5.2016 kl. 13.59—17.32
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 1/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
17.27
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia ja Puolustusvoimista annettua lakia. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa upseerikoulutuksen järjestämistä, kehittää Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden urapolkumahdollisuuksia sekä yhtenäistää Maanpuolustuskorkeakoulua koskevaa sääntelyä yliopistoja koskevan sääntelyn kanssa. Pidän esitystä perusteltuna ja nykytilaa selkeyttävänä, koska edellä mainittu koulutuksen uudistustarve on tarkoituksenmukainen ja selkeyttää opetusta jatkossa. Maanpuolustuskorkeakoululla ei ole yliopistoja vastaavaa itsehallintoa, eikä se siksi ole ollut yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto, vaikka tutkinnot on rakennettu Bolognan julistuksen mukaisesti ja ne rinnastetaan yliopistoissa annettaviin tutkintoihin. 
Tässä esityksessä ehdotetaan, että Puolustusvoimiin luodaan uudet apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkanimikkeet. Tämä on varsin odotettu uudistus. Ehdotetuilla viroilla luodaan uusi porras tieteellisen tutkimustyön ja opetuksen virkarakenteeseen ja mahdollistetaan tutkijoille urapolun luominen Maanpuolustuskorkeakouluun. Uudistus nostaa varmasti myös Maanpuolustuskorkeakoulun arvostusta ja lisää tieteellistä tutkintaa entisestään. Aikaisemmin tutkijan urapolun puuttuminen on vaikeuttanut tutkijoiden rekrytoimista Maanpuolustuskorkeakouluun ja ylipäänsä vähentänyt sotatieteellisen tutkijanuran houkuttelevuutta. Nyt hallitus on osaltaan poistamassa tätä estettä tällä esityksellä. 
Maanpuolustuskorkeakoulu on toiminut Suomessa yliopistostatuksella, ja se järjestää ammatillisesti erikoistunutta korkeakoulutusta myös niin sanotuille siviileille. Hallituksen esityksen mukaisella muutoksella ei ole vaikutuksia siviiliopiskelijoihin tai heidän opintojensa organisointiin. Pidänkin erittäin hyvänä, että edellä mainittujen siviiliopiskelijoiden on jatkossakin mahdollista tietyin edellytyksin saada opintoja sotatieteiden kandidaatin tai maisterin opintojen laajuisesti. Nämä opinnot voivat avata heille aivan uudenlaisen urapolun maanpuolustukselliseen työkenttään, myös kansainvälisiin tehtäviin. 
On muistettava, että Maanpuolustuskorkeakoulun tärkein tehtävä on edelleen kouluttaa korkeatasoisia ja osaavia upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerintehtäviin eikä tätä koulutusta mistään muualta Suomessa ole saatavissa. Siviiliopiskelijoita ei täten voi millään tavoin väheksyä, päinvastoin, he täydentävät aikaisemmalla työ- ja koulutuskokemuksellaan Maanpuolustuskorkeakoulusta saatua koulutusta. Upseerikoulutuksen kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi hallituksen lakiehdotuksessa esitetään, että vastuu kokonaisuuden ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta siirrettäisiin Pääesikunnalta Maanpuolustuskorkeakoululle. Vastuu upseerikoulutuksen toteuttamisesta olisi näin kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoululla. 
Mielestäni tämä esitys on hyvin perusteltu ja nykytilaa selkeyttävä järjestely. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 73/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 28-09-2016 16:00