Senast publicerat 05-06-2021 02:44

Punkt i protokollet PR 61/2017 rd Plenum Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03—18.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 107/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2017 rd
Första behandlingen

Den allmänna debatten om ärendet fördes under ärende 8 på dagordningen. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—8 i proposition RP 107/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.