Punkt i protokollet
PR
61
2017 rd
Plenum
Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03
3
Statsrådets redogörelse om nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030
Statsrådets redogörelse
SRR 7/2016 rd
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån ekonomiutskottets betänkande EkUB 8/2017 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.5.2017. 
Under debatten har Emma Kari understödd av Antero Vartia föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Emma Karis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 21 nej; 41 frånvarande
 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16-10-2018 12:03