Senast publicerat 05-06-2021 11:52

Punkt i protokollet PR 61/2017 rd Plenum Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2017 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 8/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 24.5.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 1 kap. 5 § 

Andre vice talman Arto Satonen
:

Sirpa Paatero har understödd av Matti Semi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sirpa Paateros förslag "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 61 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 och 8—27 i proposition RP 228/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 28 och 29 i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 7 i proposition RP 228/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.