Punkt i protokollet
PR
61
2017 rd
Plenum
Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03—18.59
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
RP 94/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 2/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.  
Den allmänna debatten om ärendet fördes under ärende 8 på dagordningen. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 31.5.2017 19:54