Senast publicerat 05-06-2021 02:44

Punkt i protokollet PR 61/2017 rd Plenum Onsdag 31.5.2017 kl. 14.03—18.59

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 2/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.  

Den allmänna debatten om ärendet fördes under ärende 8 på dagordningen. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.