Punkt i protokollet
PR
61
2020 rd
Plenum
Fredag 24.4.2020 kl. 13.00—14.07
3
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 5/2020 rd. Den allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 23.4.2020. 
Under den allmänna debatten har Ville Vähämäki understödd av Vilhelm Junnila föreslagit att förslaget i reservation 1 läggs som grund för behandlingen, Timo Heinonen har understödd av Arto Satonen föreslagit att förslaget i reservation 2 läggs som grund för behandlingen och Sari Essayah har understödd av Sari Tanus föreslagit att förslaget i reservation 3 läggs som grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Matti Vanhanen
Riksdagen ska nu votera om förslagen till grund för behandlingen. Vid omröstningarna ställs först Timo Heinonens förslag mot Ville Vähämäkis förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Sari Essayahs förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot utskottets förslag. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Ville Vähämäkis förslag ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 41 ja, 12 nej; 146 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Vähämäkis förslag. 
2) Sari Essayahs förslag ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 43 ja, 10 nej; 146 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Essayahs förslag. 
3) Utskottets förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för behandlingen. 
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 43/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 52/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 9—17/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2020. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-04-2020 16:03