Senast publicerat 06-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 61/2020 rd Plenum Fredag 24.4.2020 kl. 13.00—14.07

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 58/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 24.4.2020.