Senast publicerat 04-06-2021 19:00

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Regeringens propositionRP 17/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 6/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
17.42 
Kaj Turunen ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään, että avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia muutetaan niin, että avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olevan oikeushenkilön sekä kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen osalta yhtiösopimuksessa voidaan sitovasti sopia yli 10 vuoden yhtiökaudesta. Lisäksi esitetään, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat nykyistä joustavammin sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät yhtiön tultua rekisteröidyksi. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen vähimmäissisällöstä. 

Talousvaliokunta esittää yksimielisesti, että tämä lakiehdotus hyväksytään muutoksitta. Valiokunta katsoo, että ehdotetut muutokset, joiden mukaisesti henkilöyhtiön synty edellyttää rekisteröintiä ja sen perustana on oltava kirjallinen, tietyt vähimmäisedellytykset täyttävä yhtiösopimus, selventävät nykyistä oikeustilaa ja parantavat oikeusvarmuutta. 

Jossain määrin hallinnollinen taakka lisääntyy yhtiösopimuksen ja yritysmuodon muutosten tullessa voimaan vasta rekisteröinnistä eikä siis sopimuksen tekemisestä. Valiokunta pitää uusista vaatimuksista näin syntyvää hallinnollista taakkaa kohtuullisena saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Saadun selvityksen mukaan tästä ei myöskään aiheudu merkittävää ajallista viivettä. 

Valiokunta on pitänyt perusteltuina myös ehdotettuja joustoja nykyiseen sääntelyyn. Ne saattavat muun muassa edistää henkilöyhtiömuodon käyttämistä pääomasijoitustoimialalla. 

Asian käsittelyn yhteydessä on tuotu esille myös yhtiölainsäädännön jatkokehittämistä koskevia huomioita. Mietinnössä on nostettu esille kaksi jatkoselvitystä edellyttävää asiakokonaisuutta, joita ovat seuraavat: 

1) Uusien, rekisteröintiin liittyvien oikeusvaikutusten osalta talousvaliokunta kiinnittää huomiota ehdotuksen mahdollisiin verotusmenettelyllisiin vaikutuksiin. Valiokunta pitää tärkeänä erikseen selventää, syntyvätkö esimerkiksi yhtiömiesten väliseen voitonjakoon tehtävien muutosten verotukselliset vaikutukset nykyiseen tapaan sopimuksen tekohetkellä vai vasta muutosten rekisteröinnistä. 

2) Asian käsittelyn yhteydessä on tuotu esille myös yhtiölainsäädännön jatkokehittämistä koskevia huomioita. Valiokunta puoltaa lisäselvitysten tekemistä siitä, tukevatko tällä hetkellä käytettävissä olevat yhtiöoikeudelliset rakenteet kaikilta osin markkinoiden nykyisiä, kuten yhteissijoittamisen edistämisen, tarpeita. 

Talousvaliokunnan mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 17/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.