Senast publicerat 04-06-2021 19:00

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer och lag om ändring av 11 kap. 2 § i revisionslagen

Regeringens propositionRP 47/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 7/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
17.46 
Kaj Turunen ps 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista. Lisäksi tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että HT-tilintarkastajat ja JHTT-tilintarkastajat maksaisivat perusvuosimaksua. Esityksen mukaan KHT- ja JHT-tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt ja JHTT-yhteisöt maksaisivat perusvuosimaksun lisäksi erillistä lisävuosimaksua. Vuosimaksun lisäksi tilintarkastajina toimivilta luonnollisilta henkilöiltä, tilintarkastusyhteisöiltä, JHTT-tilintarkastajilta ja JHTT-yhteisöiltä perittäisiin laadunvalvonnan perusmaksu sekä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajina toimivilta laadunvarmistuksen valvontamaksu. Vuosimaksua ja laadunvalvonnan maksuja olisi pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti veroina. Laissa säädettäisiin myös verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Maksut määräisi ja perisi Patentti- ja rekisterihallitus. Vuosimaksu- sekä valvontamaksutulot tuloutettaisiin valtion talousarviossa bruttomääräisinä tuloina. Talousarviossa Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitettaisiin vastaavan suuruinen määräraha. 

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisten lakien hyväksymistä muuttamattomina. Talousvaliokunta pitää kannatettavina hallituksen esityksen tavoitteita luoda yksinkertainen ja tasapuolinen tilintarkastajien valvonnan maksujärjestelmä kiinnittäen kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin: 

Valvontatoimen resursointiin liittyy kysymys rahoituksen lähteestä. Patentti- ja rekisterihallitus, johon tilintarkastajien valvonta on juuri siirretty, on lähes kaikkien toimintojensa osalta nettobudjetoitu valtion virasto, mikä merkitsee sitä, että kunkin toiminnon menot katetaan sen käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hallituksen esityksen mukaan vuosikustannusten on ennakoitu pysyvän ennallaan eli noin 2,4 miljoonassa eurossa. Koska toimintojen siirrosta organisaatiosta toiseen aiheutuu todennäköisesti joitakin ennakoimattomia, kertaluontoisia kustannuksia muun muassa teknisten tietojärjestelmien, toimitilajärjestelyjen ja vastaavien seikkojen vuoksi, talousvaliokunta pitää perusteltuna, että kustannuslaskelma on laadittu varovaisuusperiaatteen mukaisesti ainakin ensimmäisen toimintavuoden 2016 osalta. Talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan valvonnan resursoinnin ja sen myötä kustannusten tulee olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa valvonnasta saataviin hyötyihin. Tilintarkastusvalvonnan työmäärää ja kustannuksia tulee seurata sekä tarvittaessa ryhtyä lainsäädännöllisiin muutoksiin. Valiokunta muistuttaa, että luotettava tilintarkastus edellyttää joka tapauksessa uskottavaa valvontaa, joka puolestaan ei ole toteutettavissa ilman asianmukaisia resursseja. 

Talousvaliokunta tähdentää vielä, että tilintarkastusvalvonnan uudelleenorganisoinnin toimivuuden seurannan tulee kattaa valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan. Tämä merkitsee, että työmäärän seurannan lisäksi myös maksuperusteiden tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida seurannan yhteydessä. 

Mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 47/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.