Senast publicerat 04-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen

Regeringens propositionRP 35/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 12.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2015.