Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

Regeringens propositionRP 6/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 7/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 6/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.