Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 62/2015 rd Plenum Onsdag 11.11.2015 kl. 14.03—17.59

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 56/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2015 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 8/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 56/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.