Punkt i protokollet
PR
62
2019 rd
Plenum
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01—20.37
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 6/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Utskottets ordförande, ledamot Vehviläinen. 
Debatt
19.15
Anu
Vehviläinen
kesk
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö käsittelee ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksujen tasoa. Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan vuonna 2020 alennettaviksi yhteensä 0,49 prosenttiyksikköä. Lisäksi Työllisyysrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 6,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi omavastuumaksussa sovellettavia palkkasummarajoja sekä yrittäjän työssäoloehtoon luettavan kuukausiansion palkkakerrointarkistusta.  
Hallituksen esityksen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Työttömyysvakuutusmaksujen alentamisen arvioidaan pienentävän Työllisyysrahaston maksutuottoa noin 419 miljoonalla eurolla. Maksujen alentamisen jälkeenkin työttömyysvakuutusmaksujen tuotto kuitenkin turvaa työttömyysvakuutuksen rahoituksen. Esitetyillä maksuilla Työllisyysrahaston ylijäämän arvioidaan olevan 213 miljoonaa euroa vuonna 2020.  
Suhdannepuskurin enimmäismäärän korottaminen ja muut suhdannepuskuriin ehdotetut muutokset parantavat Työllisyysrahaston talouden kestävyyttä ja turvaavat työttömyysvakuutusmaksujen vakautta ja ennustettavuutta. Myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen oloissa suhdannepuskurin pysyvän lain mukainen enimmäismäärä on hallituksen esityksen mukaan osoittautunut liian matalaksi. Esityksen mukaan suhdannepuskurin enimmäismäärä kasvaa vuoden 2019 rahassa 1 460 miljoonasta eurosta arviolta 1 757 miljoonaan euroon vuonna 2020. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että työttömyysvakuutusmaksujen taso pystytään pitämään mahdollisimman vakaalla tasolla. Valiokunnan mietintö asiasta on yksimielinen.  
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 17-01-2020 12:21