Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.