Senast publicerat 16-07-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Regeringens propositionRP 2/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen lagförslagen och kan nu antas eller förkastas. — Vi inleder debatten, ledamot Pelkonen. 

Debatt
13.03 
Jaana Pelkonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessähän siis ehdotetaan, että myös laivanrakennusalalla otettaisiin käyttöön rakennusalalla käytössä oleva veronumeromenettely, ja tavoitteena tässä on vähentää harmaata taloutta myös laivanrakennusalalla. Valtiovarainvaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä käy ilmi, että Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön selvitys kertoo, että vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset ovat kasvattaneet rakennustoimialan palkkasummaa vuonna 2015 arviolta yhteensä 300 miljoonaa euroa, [Hälinää — Puhemies koputtaa] ja verotuoton puolestaan arvioitiin kasvaneen kyseisenä vuonna 100 miljoonaa euroa, ja jos oikein olen ymmärtänyt, niin veronumeron käyttöönoton tarvetta ja edellytyksiä kartoitetaan laivanrakennusalan jälkeen muillekin aloille. 

Tosiaan valiokunnan mietintö oli yksimielinen. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 2/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.