Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 55/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.