Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 62/2021 rd Plenum Fredag 21.5.2021 kl. 13.00—13.14

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 58/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.