Senast publicerat 05-06-2021 11:46

Punkt i protokollet PR 63/2017 rd Plenum Fredag 2.6.2017 kl. 12.59—13.30

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 2/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 31.5.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1, 12 b § 

Andre vice talman Arto Satonen
:

Mika Kari har understödd av Sirpa Paatero föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Mika Karis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 59 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälning antecknades till protokollet: Johanna Ojala-Niemeläs /sd omröstningsresultat "nej" registrerades inte. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 94/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.