Punkt i protokollet
PR
63
2017 rd
Plenum
Fredag 2.6.2017 kl. 12.59—13.30
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
RP 94/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 2/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 31.5.2017. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 12 b § 
Andre vice talman Arto Satonen
Mika Kari har understödd av Sirpa Paatero föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Mika Karis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 59 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälning antecknades till protokollet: Johanna Ojala-Niemeläs /sd omröstningsresultat "nej" registrerades inte. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 94/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 24.10.2018 12:15