Senast publicerat 05-06-2021 23:35

Punkt i protokollet PR 63/2019 rd Plenum Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40

11.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

BerättelseB 5/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2019 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande ReUB 2/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelsen. 

Presentationsanförande, utskottets ordförande Alanko-Kahiluoto. 

Debatt
17.10 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Eduskunnan tilintarkastajien kertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 ja sitä koskeva tarkastusvaliokunnan mietintö ovat nyt tässä käsittelyssä. 

Tarkastusvaliokunta on kuullut muun muassa tilintarkastajien puheenjohtajaa, eduskunnan pääsihteeriä ja hallintojohtajaa sekä eduskunnan henkilöstöjärjestöjä. Tilintarkastajien kertomukset ovat jälleen olleet niin sanotusti puhtaita, elikkä tilintarkastajilla ei ole ollut huomautettavaa. Tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Mietinnössään valiokunta on kiinnittänyt huomiota myönnettyihin määrärahoihin ja niiden käyttöön sekä toiminnan kuluihin ja niiden muutoksiin. 

Eduskunnan osalta valiokunta on nostanut esille ensinnäkin työn ruuhkautumisen ja henkilöstön jaksamisen erityisesti istuntokausien ja vaalikausien lopussa sekä tarpeen kehittää eduskunnan kansliassa toiminnan avoimuutta ja keskustelukulttuuria sekä kolmanneksi tarpeen jatkaa kansliassa toimia kestävän kehityksen edistämiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja nostanut esille myös sen, että on tärkeää seurata eduskuntakiinteistön sisäilmatilannetta jatkossakin. 

Päätösehdotuksenaan valiokunta on ehdottanut, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta. — Kiitos. 

17.12 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd :

Arvoisa puhemies! Kuten valiokunnan mietinnössä todetaan, eduskunta on pystynyt melko hyvin toimimaan sille annettujen määrärahojen puitteissa, ja tarkastusvaliokunnalla ei ollut mitään huomautettavaa tämän asian suhteen. 

Sitä vastoin huoli työn ruuhkautumisesta ja henkilöstön jaksamisesta on kirjattu myös tähän mietintöön. Erityisesti valiokunnissa ja täysistuntotyötä tekevillä työtaakka on ajoittain ollut kohtuuton. Työntekijät venyvät ja joustavat täällä eduskunnassa työtilanteen mukaan, ja varmasti se kuuluu täällä työnkuvaan, mutta jossain kyllä menee myös joustamisen ja venymisen rajat. Nämä rajat ylittyivät viime kaudella monen työntekijän kohdalla. Toivottavasti tästä on nyt opittu eivätkä viime kauden tilanteet toistu, sillä kyllä tälläkin työpaikalla on löydettävä keinot, joiden avulla kohtuuton töiden ruuhkautuminen ja töiden liiallinen kuormittavuus voidaan estää. 

Puhemies! On myös tärkeää, että eduskunnan kulttuuri kehittyy sillä tavalla avoimempaan suuntaan, että täällä uskalletaan hyvissä ajoin tuoda oma uupuminen tai muut epäkohdat esille. Haluan toki tässä yhteydessä korostaa ja kaiken tämän puheen jälkeen haluan tuoda esille, että tämä eduskunta on kyllä varmasti todella hyvä työpaikka, siitä ei ole kysymys, mutta joka tapauksessa on uskallettava miettiä myöskin näitä epäkohtia ja uupumisen oireita, joita on tullut esille. 

Eduskunnan työpainetta voidaan helpottaa myös sillä, että lainsäädäntötyö paranee ministeriöissä. Viime kaudella tänne eduskuntaan tuli niin huonosti valmisteltuja lakiesityksiä, että niiden korjaamisessa ja paikkaamisessa jouduttiin tekemään paljon ylimäärästä työtä, ja sekin varmaan aiheutti lisärasitusta myöskin henkilökunnalle. 

17.14 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa puhemies! Itselläni on se myönteinen tilanne, että saan olla tarkastusvaliokunnassa edelleen jäsenenä. Minulla on sieltä ihan hyviä kokemuksia viime kaudelta. Valiokunta tekee arvokasta, tärkeää työtä mielestäni sellaisessa hyvässä, voisiko sanoa, valtiopäivähengessä. Valiokuntahan harvoin edes äänestää asioista, pyrimme aina yksimielisyyteen, ja sitä kautta myös tämänkaltaisia asioita on hyvä käsitellä, mitä täällä tänään on käsitelty. 

Toivotan uudelle puheenjohtajalle voimia työssään. Hän on hienosti ottanut haltuun tämän. Tavallaan haluan tästä nyt vain yleisesti sanoa, koska usein viime kaudellakin näitä keskusteluja kävimme näistä tarkastusvaliokunnan sinänsä hyvin tärkeistä asioista. 

On hyvä, että valiokunta jälleen kerran tässä omassa mietinnössään kiinnittää huomiota muun muassa juuri tähän äskeiseen edustaja Mäkisalo-Ropposen käsittelemään asiaan. Täällä henkilöstön työhyvinvointi on hyvin tärkeää. Me olemme kyllä varmasti liian usein joutuneet näkemään tilanteita, missä työn ruuhkautuessa myös voimavarat joutuvat koetukselle henkilöstöllä. Sillä tavalla on mielestäni tärkeää, että se myös nostetaan näihin mietintöihin mukaan ja pyritään työn suunnittelun, kehittämisen ja kaiken kannalta jatkossa huomioimaan. 

Edustaja Mäkisalo-Ropponen tuossa edellä kiinnitti huomiota aivan olennaiseen asiaan eli siihen, mikä on tavallaan ministeriöistä tulevan ja ministereiltä tulevan lainsäädännön taso ja kuinka paljon sitten oletetaan, että täällä eduskunnassa pystytään ikään kuin kirjoittamaan lakia uusiksi. Ja sehän ei tietenkään sen tehtävä ole. Muistan, että jo pitkällä perspektiivillä, vuosikausienkin ajalta, on sellaisia kokemuksia, että aika ajoin eduskunta on omissa valiokunnissaan kirjannut mietintöihinsä, että olisi toivonut korkeampaa tasoa lainvalmistelulta. Enkä halua kyllä tällä puheenvuorolla siitä myöskään yhtään syyttää välttämättä ministeriöiden virkamiehiä, koska heillä on myös vastaavia paineita. Tiedämme, että näinä säästövuosina, mitä on ollut pitkään, myös ministeriöissä ovat resurssit joutuneet äärimmäisen tiukille. 

Siksi tietenkin pitää huomioida, että kaiken kaikkiaan on kansalaisen oikeusturvan kannalta tärkeää, että tästä talosta tulee hyvää, kehittynyttä lainsäädäntöä. Ja siitä me kaikki kannamme vastuuta paitsi lainsäätäjinä tässä eduskunnan salissa myös siinä, että voimme ikään kuin pitää huolta siitä, että henkilöstöllä on työskentelyolosuhteet, jotka kuitenkin palvelevat henkilöstön jaksamista ja motivaatiota ja kaikkea tätä tässä tärkeässä työssä. 

Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ja valiokunnan puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto.  

17.17 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr :

Kiitos, puhemies! Kiitos edustaja Viitaselle rohkaisusta ja kauniista sanoista ja kannustuksesta. Minäkin tahdon tarkastusvaliokuntaa kiittää siitä, että olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Varmasti tästä tulee hyvä ja rakentava kausi, niin kuin edellisetkin tarkastusvaliokunnan kaudet ovat tässä talossa perinteisesti olleet. 

Halusin vielä kiinnittää huomiota tähän henkilöstön jaksamiseen. Mehän olemme tässä valiokunnan mietinnössä kiinnittäneet huomiota erityisesti eduskunnan käytössä oleviin resursseihin. Mutta käsitykseni on se, että siihen, että eduskunnassa voitaisiin helpottaa henkilöstöön kohdistuvaa painetta ruuhka-aikoina, auttaisi myös se, että ministeriöissä olisi aina ajantasaiset ja riittävät resurssit. Jos ministeriöstä ei pystytä siirtämään tarpeen tullen lisävoimavaroja valiokuntiin, niin silloin tietysti ollaan siinä tilanteessa, että ne henkilöt, jotka ovat erityisesti asiantuntijoita valiokunnissa, eivät sitten saa apua sieltä ministeriöstä. Eli kun puhutaan resurssien riittävyydestä, on huolehdittava paitsi eduskunnan riittävistä resursseista myöskin ministeriöiden riittävistä resursseista. Ja tämä koskee paitsi lainsäädännön valmisteluvaihetta myöskin sitä vaihetta, kun lakiesitykset ovat eduskunnassa. Silloin kun on kyse mittavista paketeista, niin kuin esimerkiksi viime kaudella oli tämä monituhatsivuinen sote-maakuntapaketti, tietysti tämä resurssipula on sitten ilmeinen molemmissa päissä, sekä ministeriössä että täällä eduskunnassa. 

Mutta näillä sanoilla kiitos kaikille hyvästä keskustelusta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.