Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
13
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 13 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande ReUB 4/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelsen. 
Presentationsanförande, utskottets ordförande Alanko-Kahiluoto, var så god. 
Debatt
17.27
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tarkastusvaliokunta on kuullut tätä asiaa käsitellessään muun muassa tilintarkastajien puheenjohtajaa, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa sekä Valtiontalouden tarkastusviraston henkilöstöjärjestöjä. Tilintarkastajien kertomukset ovat jälleen niin sanotusti puhtaita, eli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa niihin. Tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Mietinnössään tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota myönnettyihin määrärahoihin ja niiden käyttöön sekä toiminnan kuluihin ja niiden muutoksiin. Tarkastusviraston osalta valiokunta on jälleen nostanut esille viraston työhyvinvoinnin, kuten tarkastusvaliokunta teki myös viime kaudella. Valtiontalouden tarkastusvirastossa on suoritettu viime vuosina useita isoja uudistuksia. Erimerkkeinä voidaan mainita monitoimitiloihin siirtyminen ja siihen liittyvät uudet toimintatavat, uusi strategia vuosille 2019—2023 sekä vireillä oleva johtamisen ja organisaation uudistus. Työhyvinvointikyselyissä esille nousseet epäkohdat ovat tarkastusvaliokunnan kuulemisten pohjalta mitä ilmeisimmin seurausta uudistuksiin liittyvästä epävarmuudesta sekä toimintatapojen muutoksista. Tarkastusvaliokunta on katsonut, että johtamista tulee Valtiontalouden tarkastusvirastossa edelleen kehittää. Viraston henkilöstö täytyy huomioida uudistusten seurannassa, ja viestintää tulee parantaa. Tarkastusvaliokunta tulee jatkossakin seuraamaan VTV:n työhyvinvoinnin kehitystä.  
Päätösehdotuksenaan valiokunta on ehdottanut, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta. — Kiitos. 
17.29
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Tarkastusvirasto on toiminut myönnettyjen määrärahojen puitteissa hyvin, ja siinä ei todellakaan ollut mitään huomauttamista. Kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi, niin tarkastusviraston toiminnassa ja kulttuurissa on ollut isoja muutoksia parin viime vuoden aikana, ja se on varmasti aiheuttanut osalle työntekijöistä myös ylimääräistä rasittuneisuutta ja uupumistakin. Kun toimintatavat, rakenteet ja johtaminen muuttuvat samanaikaisesti, on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää, että ihmiset kokevat nämä muutokset hyvin eri tavoin. Muutoksen keskellä oleminen on voimia vievää. Tärkeää on kuitenkin, että asiat ovat tulleet esille, ja toivottavasti epäkohdista ja myös mahdollisista työhyvinvoinnin puutteista voidaan organisaatiossa avoimesti puhua, sillä vaikeiden asioiden maton alle lakaiseminen estää niiden käsittelyä ja toiminnan kehittämistä. Kenenkään tunnetta esimerkiksi työhyvinvoinnin heikentymisestä ei voi kieltää eikä kumota, ja parhaimmillaan tämä asioiden esille tuominen ja käsittely auttaa koko työyhteisöä kehittämään toimintaansa. Mutta koska tämä muutosprosessin läpivieminen on vielä kesken, niin tarkastusvaliokunta todella päätti vielä seurata työhyvinvoinnin kehittymistä tarkastusvirastossa jatkossakin. 
17.31
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Halusin tässä yhteydessä vain sanoa, että hyvä, että valiokunta tässäkin yhteydessä jatkaa sitä perinnettä, että seurataan näissä yhteyksissä myös henkilöstön työhyvinvointia. Valtiontalouden tarkastusvirastossahan on tosiaan tehty isoja uudistuksia, ja koska se siirtymävaihe vielä on meneillään, niin tietenkin on hyvin tärkeätä, että sen seurannassa ja uudistusten tulosten seurannassa ja kaikessa huomioidaan myös henkilöstö ja otetaan nämä asiat huomioon. Se on tärkeä periaate, ja pidän myös itse tärkeänä sitä, että valiokunta tässä kirjaa, että tulemme myös jatkossa seuraamaan tätä henkilöstön hyvinvointia myös täällä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 03-03-2020 17:57