Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 14-11-2019 16:48