Punkt i protokollet
PR
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 8/2019 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.11.2019. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 3 
7 § 
Arja Juvonen /saf föreslog understödd av Minna Reijonen /saf att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Ingen debatt. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 67 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 11-12-2019 11:15