Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 63/2019 rd Plenum Onsdag 13.11.2019 kl. 14.01—19.40

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2019 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 8/2019 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.11.2019. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 3 

7 § 

Arja Juvonen /saf föreslog understödd av Minna Reijonen /saf att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 67 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 39/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.