Senast publicerat 06-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 63/2020 rd Plenum Tisdag 28.4.2020 kl. 13.59—16.27

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 58/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 58/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.