Senast publicerat 21-07-2021 12:58

Punkt i protokollet PR 63/2021 rd Plenum Tisdag 25.5.2021 kl. 14.04—18.02

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 72/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 12/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Utskottets ordförande, ledamot Lohi, var så god. 

Debatt
17.52 
Markus Lohi kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain voimassaoloa edelleen 30.9.2021 saakka. Kyseisen lain voimassaoloa on jatkettu aikaisemmin kolmeen kertaan, ja se on nyt voimassa kesäkuun 2021 loppuun. 

Laissa säädetään työttömyysetuuden sovittelua ja työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä koskevista poikkeuksista, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa etuushakemusten käsittelyä. Lisäksi laissa säädetään työttömyysetuuden niin sanotun suojaosan korotuksesta sekä liikkuvuusavustuksen ehtojen muutoksista, joiden tavoitteena on tukea työn vastaanottamista ja työvoiman alueellista liikkuvuutta. 

Sosiaali‑ ja terveysvaliokunta pitää työttömyysetuuksien toimeenpanoja yksinkertaistavien ja työn vastaanottamista tukevien väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista syyskuun loppuun 2021 saakka perusteltuna covid-19-epidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 72/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.