Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 63/2021 rd Plenum Tisdag 25.5.2021 kl. 14.04—18.02

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 50/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.