Punkt i protokollet
PR
64
2015 rd
Plenum
Fredag 13.11.2015 kl. 13.00—13.36
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 5/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.11.2015. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Skattetabell 1 i bilagan till lagförslag 1 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Kari Uotila har understödd av Stefan Wallin föreslagit att skattetabellen stryks enligt reservation 1. Pia Viitanen har understödd av Timo Harakka föreslagit att skattetabellen godkänns enligt reservation 2. Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att skattetabellen godkänns enligt reservation 3 och vidare har Antero Vartia understödd av Touko Aalto föreslagit att skattetabellen godkänns enligt reservation 4. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Pia Viitanens och Peter Östmans förslag har samma innehåll så riksdagen röstar vid votering samtidigt om dessa. 
Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Antero Vartias förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Pia Viitanens och Peter Östmans förslag och slutligen det segrande mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Antero Vartias förslag "ja",
Kari Uotilas förslag "nej". Omröstningsresultat: 148 ja, 16 nej; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Vartias förslag. 
2) Pia Viitanens och Peter Östmans förslag "ja", Antero Vartias förslag "nej".
Omröstningsresultat: 126 ja, 31 nej; 42 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Pia Viitanens och Peter Östmans förslag. 
Krista Kiurus, Suna Kymäläinens och Satu Taavitsainens anmälningar om att de avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
3) Betänkandet "ja", Pia Viitanens och Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 62 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 33/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25-04-2017 11:24