Punkt i protokollet
PR
64
2015 rd
Plenum
Fredag 13.11.2015 kl. 13.00—13.36
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 4/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.11.2015. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 8 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Sari Tanus har understödd av Peter Östman föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 13 nej, 7 avstår; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 50/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25-04-2017 11:26