Senast publicerat 04-06-2021 18:56

Punkt i protokollet PR 64/2015 rd Plenum Fredag 13.11.2015 kl. 13.00—13.36

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter

Regeringens propositionRP 48/2015 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2015 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande FsUB 1/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 48/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.