Punkt i protokollet
PR
64
2016 rd
Plenum
Fredag 3.6.2016 kl. 13.00—13.33
6
Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 6 på dagordningen. Ledamot Peter Östman och 36 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 3/2016 rd om krisen inom det finländska jordbruket. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Peter Östman läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 03-06-2016 14:54