Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 64/2017 rd Plenum Tisdag 6.6.2017 kl. 14.04

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Regeringens propositionRP 49/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.