Senast publicerat 05-06-2021 09:04

Punkt i protokollet PR 64/2017 rd Plenum Tisdag 6.6.2017 kl. 14.04—16.38

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
15.17 
Anna Kontula vas :

Arvoisa puhemies! Teen edustaja Mustajärven puolustusvaliokunnassa jättämän vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

15.17 
Matti Semi vas :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kontulan tekemää esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.