Senast publicerat 05-06-2021 14:17

Punkt i protokollet PR 64/2018 rd Plenum Tisdag 12.6.2018 kl. 13.59—18.11

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med denRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)

Regeringens propositionRP 147/2017 rd
Regeringens propositionRP 11/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018.