Punkt i protokollet
PR
65
2016 rd
Plenum
Tisdag 7.6.2016 kl. 14.02—16.54
7
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
Debatt
16.09
Jani
Mäkelä
ps
Rouva puhemies! Hallituksen esitystä Kansainvälisen merenkulkujärjestön Nairobin sopimuksen esityksestä on periaatteellisesti helppo kannattaa, koska sopimuksen tarkoitus on varmistaa vesionnettomuuden sattuessa vaarallisen hylyn nopea ja tehokas poistaminen ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Suomen aluevedet, joita tämä koskisi, ovat matalia ja herkkiä onnettomuuksissa mahdollisesti aiheutuville ympäristöongelmille. On myös hyvä asia, että aluksen rekisteröidyllä omistajalla olisi velvollisuus vakuuttaa yleissopimuksen mukainen vastuunsa, kun aluksen bruttovetoisuus on tarpeeksi suuri. Siitä kuitenkin täytyy huolehtia, ettei suomalaisille aiheuteta tässä sellaisia velvollisuuksia, joita muut täällä liikennöivät eivät täyttäisi. Uskon, että saamme näistä asioista hyvän selvityksen liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 03-04-2019 17:57