Senast publicerat 05-06-2021 12:01

Punkt i protokollet PR 65/2017 rd Plenum Onsdag 7.6.2017 kl. 14.02

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 94/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.6.2017. 

Under debatten har Anna Kontula understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 94/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 10 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.