Punkt i protokollet
PR
65
2017 rd
Plenum
Onsdag 7.6.2017 kl. 14.02
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen
Regeringens proposition
RP 94/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.6.2017. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Matti Semi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 94/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 10 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 5.10.2018 11:30