Senast publicerat 05-06-2021 22:40

Punkt i protokollet PR 65/2019 rd Plenum Fredag 15.11.2019 kl. 13.00—13.31

12.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 67/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 19.11.2019. 

Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslog 14.11.2019 iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgeten. 

Förfaringssättet godkändes. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.