Senast publicerat 26-07-2021 15:40

Punkt i protokollet PR 65/2021 rd Plenum Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00—19.29

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Paatero, varsågod. 

Debatt
18.33 
Kuntaministeri Sirpa Paatero 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Keskustelussa oleva hallituksen esitys koskee niin kutsuttua avoimen datan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Tarkoituksena on panna täytäntöön avointa dataa ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan uudelleen laaditun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin vaatimukset siltä osin kuin voimassa oleva lainsäädäntö ei tällä hetkellä niitä täytä. Uudelleenlaadittu avoimen datan direktiivi korvaa aiemmin julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin elikkä niin kutsutun PSI-direktiiviin. Voimassa oleva sääntely on määrittänyt yhteiset käytännöt tietojen uudelleenkäytölle ja tätä koskevien pyyntöjen käsittelyille sekä ylärajat perittäville maksuille. Uudelleen rakennettu direktiivi sisältää tarkennuksia toimintatapoihin sekä joiltakin osin täysin uusia kokonaisuuksia. Keskeisimpinä näistä ovat arvokkaiden tietoaineistojen dynaamisen datan säätely, tietovarastossa julkaistun tutkimusaineiston säätely sekä julkisessa määräysvallassa olevien yritysten tiedon sääntely, kun kyse on yleishyödyllisistä palveluista tietyillä toimialoilla. Ehdotettava sääntely perustuu direktiivin asettamaan minimitasoon. Sääntelyllä ei olisi vaikutusta asiakirjojen julkisuuteen eikä yrityksiä tai tutkimustoimijoita velvoitettaisi luovuttamaan uusia tietoaineistoja. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisuuslakia ja tiedonhallintalakia. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi kaksi uutta lakia, jotka koskisivat tiettyjen julkisessa määräysvallassa olevien yritysten tietoja sekä julkisesti rahoitettuja tutkimusaineistoja. Esitys sisältää ehdotukset yleistasoiseksi säätelyksi niin kutsutuista arvokkaista tietoaineistoista, joiden tulisi olla saatavilla rajapintojen avulla ja maksutta. Arvokkaiden tietoaineistojen luettelo sekä tarkemmat säädökset niiden uudelleenkäytön järjestelyistä syntyisivät kuitenkin komission täytäntöönpanosäädöksiin. Säädöksiä ei ole ollut käytännön valmistelun aikana käytössämme, joten tarkkaa tietoa niiden antamisajankohdasta ei myöskään vielä ole. Arvokkaita tietoaineistoja koskevilla velvollisuuksilla olisi mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia tietyille viranomaistoimijoille. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan ole valmistelun aikana vielä kyetty arvioimaan. Arviointia on tehtävä erikseen, kun täytäntöönpanosäännökset ovat käytettävissä. 

Avoimella datalla ja tiedon uudelleenkäytöllä voidaan yleisesti nähdä monia positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Esitetty säätely tukee käynnissä olevaa myönteistä kehitystä tiedon avaamiseksi. Sen itsenäistä merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida etukäteen. Valmistelun kuluessa ei ole tunnistettu tietoaineistoja, joiden hyödyntämiseen säätelyllä olisi ilmeinen ja välitön vaikutus. Direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 17.7.21, ja siksi olemme tänään täällä eduskunnassa. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.