Punkt i protokollet
PR
66
2015 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur och om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 21 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 17.8.2016 11:26