Senast publicerat 04-06-2021 17:49

Punkt i protokollet PR 66/2015 rd Plenum Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur och om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 116/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.