Senast publicerat 05-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 66/2016 rd Plenum Onsdag 8.6.2016 kl. 14.07—15.50

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2016 rd
LagmotionLM 24/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2016 rd
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-64953Bilaga 4A
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.6.2016. 

Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Ilmari Nurminen framställt två förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 4A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 39/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 24/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalande. 

Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 57 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Merja Mäkisalo-Ropponens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 60 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.