Senast publicerat 05-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 66/2019 rd Plenum Tisdag 19.11.2019 kl. 13.59—19.56

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 45/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 45/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.