Punkt i protokollet
PR
66
2019 rd
Plenum
Tisdag 19.11.2019 kl. 13.59—19.56
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Debatt
18.04
Katja
Taimela
sd
Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä voimassa oleva käytäntö tuodaan asetuksesta lakiin, koska perustuslaki kieltää asiasta säätämisen asetuksella. Tavoitteena on turvata yötyötä tekevän työntekijän oikeus työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen tilanteessa, jossa työntekijän yövuoron alkaessa tai päättyessä hänen käytettävissään ei ole reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytössään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen. Alakohtaisten tarpeiden huomioon ottaminen mahdollistettaisiin säätämällä valtakunnallisille työnantaja‑ ja työntekijäliitoille mahdollisuus poiketa säännöksestä työehtosopimuksella. 
Tämän lain valmistelun kuulemisessa ja saaduissa lausunnoissa esitystä työaikalain muuttamisesta pidettiin erittäin tärkeänä ja välttämättömänä, ja niinpä voin jo nyt tänään tässä istuntosalissa kollegoille todeta, että osittain tästäkin syystä me aloitimme työelämä‑ ja tasa-arvovaliokunnassa jo tänään ennakkokuulemisen tästä esityksestä. On äärimmäisen tärkeää, että tämä laki tulee voimaan välittömästi 1.1.2020. 
18.06
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa herra puhemies! Esityksen tavoitteena on turvata yötyötä tekevän työntekijän oikeus työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen tilanteessa, jossa työntekijän yövuoron alkaessa tai päättyessä hänen käytettävissään ei ole reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytössään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen. 
Tämä hallituksen esitys, täytyy taas sanoa, on hyvä. 14 vuotta yötyötä tehneenä tiedän sen tuskan, mikä on joskus lähtiessä yövuoroon. [Kimmo Kiljunen: Eikö ole hyvä hallitus meillä nyt!] Jos ei julkinen liikenne kulje, jos on pyhä, jos on joulu, jos on muuten pitkät etäisyydet, niin on hyvä asia, että yötyöntekijöitä kuunnellaan ja yötyöntekijöille annetaan tällainen mahdollisuus.  
Toki on myös muistettava se, että monesti yötyöhön kyllä hakeutuu henkilö, joka pystyy hyvin liikkumaan yleensä niinä aikoina, kun muita henkilöitä ei siellä liikenteessä ole. Ainakin itselläni hoitajana yövuoro alkoi kello 21 ja päättyi, oliko se nyt, kello 7 aamulla, eli siinä pääsi sitten hyvin liikkeelle. — Kiitoksia tästä. 
18.07
Niina
Malm
sd
Arvoisa herra puhemies! Tämä on hyvä asia, kuten kollega Taimela tuossa jo totesi, ja varsinkin positiivinen sekä turvallisuuden että tietysti töihinpääsyn kannalta. On hyvä, että tämä tulee nyt työnantajan velvoitteena lakiin ja näin koskettaa tasa-arvoisesti kaikkia aloja, joilla yötyötä tehdään. Lisäksihän tästä voidaan edelleen poiketa valtakunnallisilla TESeillä, jotka puolestaan vastaavat edelleen hyvää suomalaista työmarkkinakäytäntöä. Tästä voi olla ylpeä, ja odotan innolla keskustelua aiheesta valiokunnassa. — Kiitos. 
18.08
Kim
Berg
sd
Arvoisa puhemies! Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin tästä asiastahan on jo säädetty asetuksella ja itse asiahan ei mihinkään muutu. Nyt se vain tietenkin asetuksen sijaan säädetään lailla, mutta tärkeä asia kaikin puolin, että tämä nytten tulee säädettyä. Kuten tiedämme ja edustaja Malm nosti esille, niin hyvin monessa työehtosopimuksessahan tämä asia on jo sovittu. 
18.08
Kimmo
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Tämä on yksi niistä hienoista lakiesityksistä, joihin tämä hallitus nimenomaan on tarttunut, joilla pyritään nyt vahvistamaan työntekijöiden asemaa niissä tilanteissa, joissa on haavoittuvuutta ja ongelmallisuutta. Tässä on hyvin pieni kysymys, mutta se on iso kysymys niille ihmisille, joita se koskee, ja siinä suhteessa on hienoa, että tässä tällaisella asialla tullaan nyt selkeästi vastaan työntekijöitä ja saadaan tämä yötyöhön ja muihinkin vastaaviin tilanteisiin liittyvä tuki. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Senast publicerat 09-12-2019 16:30