Punkt i protokollet
PR
66
2020 rd
Plenum
Tisdag 5.5.2020 kl. 14.00—15.47
8
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande UtUB 1/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
15.41
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tässäkin on kyseessä Suomen ja YK:n välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta teknologiainnovaatioiden laboratorion, UNTILin, asemasta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tämän keskeisenä tavoitteena on soveltaa YK:n hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta tehtyä sopimusta UNTIL-toimistoon Suomessa sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksiin ja vapauksiin. 
Arvoisa puhemies! Tämä on jälleen näitä kansainvälisiä sopimuksia, joitten voimaansaattaminen Suomessa ja suomalaiseen lainsäädäntöön on tärkeää. Tässä yhteydessä ehkä noin yleisesti nostaisin esille tämän koronakriisinkin yhteydessä käytyä keskustelua YK-järjestöjen riippumattomuudesta. Erityisesti WHO:n suhteen on nostettu tiettyjä epäilyksiä siitä, että sen johtoa oltaisiin mahdollisesti painostettu osaksi suurvaltapolitiikkaa. 
Arvoisa puhemies! Näen todella tärkeänä, että tällaisena aikana YK-järjestöjen tällainen täydellinen riippumattomuus ja poliittinen neutraliteetti pystytään säilyttämään. Siinä mielessä se on koko YK-järjestelmän uskottavuuden kannalta ehdottoman tärkeää. Tietysti tällaisessa kriisissä kun ollaan, niin kriisin läpi mennään ja tehdään niitä kriisitoimenpiteitä, mutta varmasti jälkikäteen on syytä arvioida, onko Kiinalla esimerkiksi ollut tiettyjä painostustoimenpiteitä WHO:ta kohtaan ja esimerkiksi kriisistä tiedottamiseen ja pandemiasta tiedottamiseen eteenpäin. 
Arvoisa puhemies! Tähän esitykseen palatakseni, niin sinällänsä taas jälleen lainsäädännössä eteenpäin vietävää asiaa. — Kiitos. 
15.43
Kimmo
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Tämä ulkoasiainvaliokunnan mietintö tähän hallituksen esitykseen koskien UNTILin rahoitusta ja sen pysyvyyttä Suomessa on yksimielinen, eli siinä suhteessa tämä on täysin riidaton. Valiokuntahan painottaa omassa kannanotossaan juuri sitä, että tässä on hyvin keskeistä se, että Suomi avautuu suhteessa kansainväliseen yhteisöön, ja näiden pienten YK-instituuttien kautta, joita tänne on nyt asteittain tullut, tänne Suomeen alkaa muodostua jo tämmöistä YK-laitosten, kansainvälisten laitosten, perhettä. Aikoinaan 80-luvulla ensimmäisenä laitoksena oli tietysti YK:n yliopiston alainen kehitystutkimuslaitos Wider, ja myöhemmässä vaiheessa me olemme saaneet hankepalvelutoimisto UNOPSin tänne, ja sitten nyt tämän UNTILin eli teknologiainnovaatiolaboratorion. 
Tässä mietinnössä, jonka ulkoasiainvaliokunta on tässä tehnyt, myöskin alleviivataan sitä, että tämän tematiikka ja painopistealueet vastaavat Suomen kehitysyhteistyön painotuksia, sen vuoksi, että tämä rahoitetaan Suomen osalta kehitysyhteistyövaroin, eli se on ODA-kelpoista rahoitusta, joka tässä on taustalla. Siinä on hyvin merkittävää se, että ne painopisteet korostavat eivät ainoastaan teknologisia innovaatioita teknisessä mielessä vaan myöskin sosiaalisia innovaatioita, jolloin me näemme tämän kokeilu- ja innovaatiotoiminnan laajemmasta kehityspoliittisesta perspektiivistä. Painopisteet ovat kestävässä kehityksessä, ilmastonmuutoksessa, koulutuksessa sekä rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Nämä ovat oikeita huomioita, oikeita painopistealueita, ja ne ovat Suomen kehityspolitiikan mukaisia painopisteitä, ja siinä suhteessa me myöskin edellytämme sitä, että jos täällä YK-laitokset toimivat, niin ne liikkuvat näissä kulmissa.  
Nämä kaikki kolme laitosta, UNOPS, Wider ja UNTIL, täydentävät toisiansa. Kun tässä tapauksessa tämä UNTIL sijoittuu vielä tuonne Espoon suuntaan, niin sinne tulee semmoisia tietyntyyppisiä synergiaetuja siitä yhteisyydestä, että nämä ovat kaikki teknologisen innovaatiopuolen toimintoja, älyllisten toimintojen puolella, vaikka nyt sitten kehitystutkimuksen osalta, ja tässäkin suhteessa nämä laitokset toinen toisiaan tukien muodostavat jo pienen ryppään. Tässä suhteessa ei ole vielä kuitenkaan syytä juhlia Suomea kansainvälisten instituutioiden keskuksena, vaan kyllähän tietysti Geneve ja Wien säilyvät edelleenkin eurooppalaisina keskeisinä YK-laitosten sijoituspaikkoina. Siellä on vielä Roomaa, Pariisia, Kööpenhaminaa ja niin edelleen, jotka ovat keskeisiä ja joilla on paljon vahvempi YK:n läsnäolo, mutta näin Suomikin omalla tavallaan tulee tähän YK:n tukemiseen mukaan. 
Edustaja Essayah viittasi tähän laajempaan YK-järjestelmän kriisiin siltä osin, että jotkut kansainväliset toimijat ovat irrottautumassa YK-perheen piiristä. Hän viittasi siihen, että on syytä käydä lävitse mahdollisesti Kiinan toimet suhteessa WHO:hon, onko siellä sidonnaisuuksia, jotka ovat WHO:n riippumattomuutta heikentäneet. Kyllä sitäkin on syytä tutkia, mutta myöskin toisinpäin on valitettavaa, että ennen kaikkea johtava rahoittajataho on reagoinut myöskin erittäin ei-rakentavasti suhteessa näihin YK-järjestelmän toimintoihin vetäytymällä WHO:n rahoituksesta, ja tämä kriisi tietysti täytyy nähdä kokonaisuutena. Syytä on keskustella laitosten riippumattomuudesta ja roolista, mutta tämäntapaiset äkilliset eleet ovat huonoja. Suomi tässä suhteessa toimii pitkäjänteisesti ja hienosti, myöskin WHO:n suuntaan on lisännyt rahoitustaan, ja nyt tässä UNTILin kohdalla me saamme tänne uuden, pysyvän YK:n instituutin, jota on tervehdittävä ilolla.  
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 16/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 18-05-2020 10:57