Punkt i protokollet
PR
67
2015 rd
Plenum
Torsdag 19.11.2015 kl. 16.01—19.47
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 8/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 95/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 27-04-2017 14:54